นายกสมาคมฯกับ ดร.อังศนา และ ดร.ศยามล
ที่ปรึกษาและกรรมการ
 
ความเป็นมา
สมาคมภาษาอาเซียนนนทบุรี ก่อตั้งขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอาเซียนสู่สังคมไทย รวมทั้งยกระดับความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนและพลักดันให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ในการติดต่อสื่อสารเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเปิด AEC เต็มรูปแบบและเตรียมพร้อมสู่การศึกษาไร้พรมแดน
 
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสร้างความตระหนักและความจำเป็นในการใช้ภาษาอาเซียน ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
  2. เพื่อเผยแพร่เกร็ดความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอาเซียน
  3. เพื่อให้คนไทยสามารถใช้ภาษาอาเซียนในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ทั้งภาครัฐและเอกชน
  5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศพันธมิตรและเตรียมเข้าสู่การศึกษาไร้พรหมแดน
 
ประโยชน์ต่อสมาชิก
  1. สมาชิกได้รับความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
  2. ได้รับสิทธิรับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
  3. ได้รับโอกาสร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนและอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการหรือนิทรรศการระดับอาเซียน และนานาชาติ
 
ประโยชน์ต่อสังคม
  1. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม
  2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกในประชาคมอาเซียนและนานาประเทศ
 
    Download โบชัวร์