​ประโยชน์ต่อสมาชิก สมาคมภาษาอาเซียนนนทบุรี ประเทศไทย

  1. สมาชิกได้รับความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
  2. เพื่อสร้างความตระหนักและความจำเป็นในการใช้ภาษาอาเซียนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
  3. ได้รับสิทธิรับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
  4. ได้รับโอกาสร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนและอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการหรือนิทรรศการระดับอาเซียนและนานาชาติ