ประมวลภาพ  งานสัมมนาทางการศึกษาและภาษา ครั้งที่ 3
3rd Education and Language Seminar : Worldwide Education 

วันที่ 3 มีนาคม 2561  ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี