งาน Thank you for being a part of ALANT
วันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี