พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ครูที่เข้ารับการอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
On Saturday 6th February,2016 at Richmond Hotel, Nonthaburi