2nd Education and Language Exhibition
6th February 2016 at Richmond Hotel Nonthaburi
กำหนดการ
 
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
เวลา 10.00-12.00 น.
- เปิดงาน
- แนะนำสถาบันต่างประเทศที่มาร่วมงาน
- เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและภาษาที่เป็นกลไกสำคัญสู่ประชาคมโลก
โดยผู้แทน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
- เพิ่มพูนประสบการณ์ สร้างสรรค์ทักษะชีวิต ช่วงปิดภาคเรียน
เวลา 12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เวลา 13.00-13.30 น.
- มองอาชีพยอดนิยมในประชาคมอาเซียน ในยุคการศึกษาไร้พรมแดน โดยผู้แทน
กรมเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เวลา 13.30-15.10 น.
เพิ่มวิสัยทัศน์ระบบการศึกษาของต่างประเทศ โดยฝ่ายการศึกษาของ
สถานทูตต่างๆ *AUSTRADE *New Zealand *British Council *Japan Embassy
เวลา 15.10-15.20 น.
มอบทุนเรียนภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ให้แก่คุณครูผู้โชคดี
ที่มาร่วมงาน ตลอดทั้งวันตามที่โรงเรียนแจ้งชื่อมาภายในวันที่ 15 มกราคม 2559
(ทุนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน หรือให้ผู้อื่นรับแทนได้ และไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ปิดการสัมมนา
***หมายเหตุ จัดอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับท่านที่โรงเรียนของท่านแจ้งรายชื่อ มาร่วมงานตลอดวัน
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2559
 
เปิดอบรมภาษาอังกฤษฟรี สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับ ลงทะเบียน เวลา 14.00 น.

เวลา 15.30 – 16.30 น. • เปิดอบรม “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ”
เวลา 16.30 น. • พร้อมรับวุฒิบัตร โดย Prof. Stephen John Cannell

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 มกราคม 2559 (มีที่นั่งจำกัด) โทร. 085-0705852
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : อาจารย์เพ็ญประภา อาจารย์พรศิริ คุณชุลี
โทร. 02-9666508 ,086-3369511 , 081-4663341
 
แผนที่